ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedzichowie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 4.2024Drukuj informację Ogłoszenie numer: 4.2024

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Pracownik Administracyjny

Miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedzichowie

Wymiar etatu: 1/1

Ilość etatów: 1

Wydział: Dział Pomocy Społecznej

Data udostępnienia: 2024-05-07

Ogłoszono dnia: 2024-05-07

Termin składania dokumentów: 2024-05-28 15:30:00

Nr ogłoszenia: 4.2024

Zlecający: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
I. Wymagania niezbędne
a/ posiadanie obywatelstwa polskiego z zastrzeżeniem art.11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
b/ pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych w formie złożonego oświadczenia,
c/ nieposzlakowana opinia,
d/ posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku.
 
II. Niezbędne wykształcenie 
-wykształcenie średnie,
-preferowane doświadczenie pracy na stanowisku administracyjnym,
b. Wymagania dodatkowe:
III. Wymagania dodatkowe
- znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej, ustawy           o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, zagadnień z zakresu samorządu terytorialnego, innych ustaw i rozporządzeń związanych z pracą w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ,
- znajomość obsługi komputera i programów biurowych ,
- znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami   i instytucjami,
- samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,
- umiejętność współpracy w zespole,
- odporność na sytuacje stresowe,
-cechy osobowości: komunikatywność, sumienność, odpowiedzialność, szacunek do drugiego człowieka, wysoka kultura osobista,
-umiejętność czytania i interpretowania przepisów prawa,
-samodzielność, zaangażowanie, dyspozycyjność,
- prawo jazdy kat. B i samochód do dyspozycji,

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku.
- przyjmowanie i rejestrowanie wniosków, pism, zażaleń,
-prowadzenie ewidencji korespondencji,
- współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych  i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia,
-obsługa administracyjno –biurowa Ośrodka,
-prowadzenie dokumentacji, przyjmowanie i rozliczanie artykułów żywnościowych  /WBŻ/ dla podopiecznych Ośrodka,
-realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych poprzez przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o wydanie Kart Dużej Rodziny, wysyłanie zapotrzebowań i sprawozdań oraz gromadzenie niezbędnej dokumentacji KDR,
-doskonalenie zawodowe, bieżące zapoznawanie się z aktami prawnymi,
V. Przy wykonywaniu zadań pracownik  jest zobowiązany:
- kierować się zasadami etyki zawodowej,
- kierować się zasadą dobra osób i rodzin, którym służy, poszanowania ich godności i prawa tych osób do samostanowienia,
- przeciwdziałać praktykom niehumanitarnym i dyskryminującym osobę, rodzinę lub grupę,
- udzielać osobom zgłaszającym się pełnej informacji o przysługujących im świadczeniach i dostępnych formach pomocy,
- zachować w tajemnicy informacje uzyskane w toku czynności zawodowych, także po ustaniu zatrudnienia, chyba że działa to przeciwko dobru osoby lub rodziny,
- podnosić swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w szkoleniach i samokształceniu.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

VI. Informacje o warunkach pracy na stanowisku.
a/ miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedzichowie, ul. Poznańska 13,
b/ pełen etat , zatrudnienie od 1 sierpnia 2024r.
c/ praca w godz. od 7.30 - 15.30 od poniedziałku do piątku,
c/ z wykorzystaniem urządzeń i narzędzi teleinformatycznych,

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

28,57 %

V. Wymagane dokumenty:

VIII. Wymagane dokumenty
a/ dokument poświadczający wykształcenie,
b/ kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
c/ inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
d/ oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
e/ oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 
Ponadto mile widziane są:
1/ życiorys /CV/
2/ list motywacyjny,
3/ referencje,
4/ kserokopie pozostałych świadectw pracy dokumentujące stosowny staż pracy,

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2024-05-28 15:30:00
b. Sposób:
 
                Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedzichowie lub przesłać pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Poznańska 13, 64-361 Miedzichowo, z dopiskiem "Nabór na stanowisko – Pracownik administracyjny " w terminie do 28 maja  2024r. do godz. 15.30 /niemniej niż 14 dni od dnia opublikowania w BIP/
 
Aplikacje, które wpłyną do GOPS po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 
                Informacja zawierająca listę kandydatów spełniających wymagania formalne , określone w ogłoszeniu o naborze oraz informacja o wyniku naboru będzie umieszczona  na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Miedzichowo /bip.miedzichowo.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w budynku Ośrodka przy ul. Poznańskiej 13.
 
                Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą : "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procedury naboru, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /RODO/  oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych /Dz. U. z 2017r. poz. 1930./"

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedzichowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-05-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Kierownik GOPS
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-05-07 21:20:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Cichowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-05-07 21:22:56
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Cichowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-06-23 17:44:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
631 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony