ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedzichowie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 1.2024Drukuj informację Ogłoszenie numer: 1.2024

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Asystent Rodziny

Miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedzichowie

Wymiar etatu: 1/2

Ilość etatów: 1

Wydział: Dział Pomocy Społecznej

Data udostępnienia: 2024-01-02

Ogłoszono dnia: 2024-01-02

Termin składania dokumentów: 2024-01-31 15:30:00

Nr ogłoszenia: 1.2024

Zlecający: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
Asystentem rodziny może być osoba, która:
-wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
-wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust.3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej /Dz.U.  2023 poz. 1426, 1429/ i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
-wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3 letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.
-nie jest i nie był/a pozbawiona/y władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona,
-wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej/go wynika z tytułu egzekucyjnego,
-nie był/a skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
-posiada obywatelstwo polskie,
-posiada pełna zdolność do czynności prawnych praz korzysta z pełni praw publicznych,
b. Wymagania dodatkowe:
-znajomość regulacji prawnych z zakresu: wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy Społecznej, przeciwdziałania przemocy domowej, wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, przepisów o ochronie danych osobowych,
-wysoka kultura osobista,
-znajomość Obsługi komputera i programów biurowych,
-umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym, odporność  na stres,
-wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,
-znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami,
-samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy, kreatywność,
-umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,
-nieposzlakowana opinia,
-umiejętność pracy w grupie,
-prawo jazdy kat. B i możliwość użytkowania samochodu osobowego do celów służbowych.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

-opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym,
-udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa dmowego,
-udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych,
-udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych,
-udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi,
-wspieranie aktywności Społecznej rodzin,
-motywowanie członków rodziny do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
-udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej,
-motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych,
-udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psycho – edukacyjnych,
-podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,
-prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci,
-prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,
-dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku,
-monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodzina,
-sporządzanie na wniosek sadu, opinii o rodzinie i jej członkach,
-współpraca z jednostkami administracji samorządowej oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny,
-współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub innymi podmiotami, których pomoc  przy wykonywaniu zadań jest niezbędna.

V. Wymagane dokumenty:

-CV, list motywacyjny,
-kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz przebieg pracy zawodowej,
-oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta rodziny,
-kwestionariusz osobowy,
-oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej,
-oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny,
-oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2024-01-31 15:30:00
b. Sposób:
Termin i miejsce składania dokumentów
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji i numerem telefonu kandydata z dopiskiem „Nabór na stanowisko „Asystent rodziny” w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2024r. do godz. 15:30.
Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmów.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej –GOPS Miedzichowo.

VII. Informacje dodatkowe:

Informacje dodatkowe
-praca asystenta rodziny będzie wykonywana w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego czasu pracy. Oznacza to pracę także w godzinach popołudniowych /20 godzin tygodniowo/,
-asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania,
-praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego na terenie gminy, w której praca ta jest prowadzona.
 
Informacje można uzyskać pod numerem telefonu 61 44 10 264
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedzichowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-01-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-01-02 13:28:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Cichowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-01-02 13:30:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Cichowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-02-08 08:04:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
317 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony